Chest Wall Tumors

Non-cancerous tumors of the chest wall are relatively common. There are three main types: Chondroma, Osteochondroma and Fibrous dysplasia

Malignant (cancerous) chest wall tumors

Axillaris tumor

Mellkassebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet


Sternalis tumor

Mellkassebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet